[1]
F. Fuadi and A. Badi’, “Analisis Akad Tabarru’ Perspektif Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera Syari’ah Kediri”, JPI, vol. 29, no. 2, p. 346~368, Jul. 2018.