Susilo, Suko, Eva Putriya Hasanah, and Nur Syam. 2021. “Motif Pembangunan Masjid Cheng Ho Surabaya”. Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman 32 (2), 367-82. https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i2.1557.