M.PD.I, M. Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, v. 25, n. 1, 1 Jan. 2014.