(1)
Fuadi, F.; Badi’, A. Analisis Akad Tabarru’ Perspektif Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Di Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera Syari’ah Kediri. JPI 2018, 29, 346~368.