AL SUNNAH; Telaah Segi Kedudukan Dan Fungsinya Sebagai Sumber Hukum

  • Moh. Turmudi Institut Agama Islam Tribakti Kediri
Keywords: Sunnah, Fungsi dan Kedudukan Sunnah, Al Quran

Abstract

Artikel ini membahas tentang tinjauan kedudukan dan fungsi sunnah terhadap al Quran. Dimana al Quran sebagai sumber ajaran Islam yang dijamin kebenaran dan keutuhan serta kemurniannya hanya mengandung kaidah-kaidah syariat Islam secara umum. Sehingga diperlukan bantuan untuk menafsirkan kaidah dan hukum yang masih universal tersebut. Ketika Nabi masih hidup permasalah yang muncul tersebut oleh para sahabat langsung bias ditanyakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Sunnah merupakan keterangan Nabi Muhammad SAW baik berupa ucapan (sunnah qauliyah), perbuatan (sunnah filiyah), maupun ketetapan Nabi (sunnah taqririyah). Selain itu, Sunnah juga merupakan sumber hukum kedua setetalah al Quran. Hal demikian itu disebabkan adanya perbedaan sifat, yaitu al Quran bersifat qhati al wurud, sedangkan sunnah bersifat dhanni al wurud. Semantara fungsi sunnah terhadap al Quran adalah pertama, sunnah berfungsi sebagai penguat (taqid) atas apa yang dibawa al Quran. Kedua, fungsi sunnah sebagai penjelas (tabyin) atas apa yang terdapat dalam al Quran. Dan ketiga, fungsi sunnah sebagai mustaqillah atau menetapkan hukum yang belum ada hukumnya dalam al Quran.

Sunnah dan al Quran merupakan dua hal yang menyatu sebagaimana tak terpisahkan antara mubayyin dan maudhu al bayan, mufashil dan maudhu ijmal dan antara juzi dan kulli. Adalah al Quran yang membawa syariat secara ijmal dan sunnah yang menjelaskan sekalian juziinya.

References

al Barily, Zakaria. Mashadir al Islamiyah, Kairo, 1395.
al Hummarah, Abbas Mutawalli. al Sunnah al Nabawiyyah wa Makanatu fi al Tasyri, Kairo, al Dar al Qammiyah li al Thibaah wa al Nasyr. T.th.
Al Jaziri, Abu Bakar Jabir. Minhaj al Muslim, Bairut, Dar Al Fikr, Cet VII
Al Jurjani, Al Syarif Ali Bin Muhammad. Al Tarifat, Al Haramain, Jeddah, tt.
Al Khatib, Muhammad Ajaj. Ushul al Hadits, Dar Al Fikr, Cet III, 1975.
Al Syaukuni, Irsyad Al Fukhul ila Tahqiq al Haq Min Ilm al Ushul, tt.
Daud, Abu. Sunnah Abi Daud, ditahqiq oleh Muhammad Muhyi Al Diin Abd. Al Hamid, Bairut Dar al Fikr, Juz IV.
Fatehurrahman, Mukhtar Yahya. Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, Bandung, Al Marif, 1986.
Khallaf, Abdul Wahab. Ilmu Ushul Al Fiqh, Ar Al Quwatiyyah, Mesir, Cet VIII.
Muslim, Imam. Shahih Muslim Syarah An Nawawi, Juz II. Maktabah Dahlan, tt.
Syalthout, Mahmud. Al Islam al Aqidah wa Syariah, Al Khoiroh, Dar Al Qalam, 1966.
Published
2016-01-31
How to Cite
Turmudi, M. (2016). AL SUNNAH; Telaah Segi Kedudukan Dan Fungsinya Sebagai Sumber Hukum. Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, 27(1), 1~12. https://doi.org/10.33367/tribakti.v27i1.255

Most read articles by the same author(s)