Vol. 5 No. 1 (2020): Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi