Badruttamam, C. A. “Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Materi Perkalian Bilangan Bulat Berbantuan Komputer Untuk Siswa Kelas IV SD/MI”. EL Bidayah: Journal of Islamic Elementary Education, Vol. 1, no. 1, Mar. 2019, pp. 97-110, doi:10.33367/jiee.v1i1.686.