Yasin Nurfalah. “Usaha Guru Dalam Mewujudkan Keaktifan Belajar Siswa Dengan Media Daring Mata Pelajaran Akidah Akhlak Di MI Ulumiyah Pare Kediri”. EL Bidayah: Journal of Islamic Elementary Education, Vol. 4, no. 1, Mar. 2022, pp. 86-102, doi:10.33367/jiee.v4i1.2406.