[1]
Yasin Nurfalah, “Usaha Guru Dalam Mewujudkan Keaktifan Belajar Siswa dengan Media Daring Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MI Ulumiyah Pare Kediri”, JIEE, vol. 4, no. 1, pp. 86-102, Mar. 2022.