Catur Ningtiyas, P. (2020) “Implementasi Model ESQ Pada Pendidikan Agama Islam di SDN 2 Kepanjen Malang ”, eL Bidayah: Journal of Islamic Elementary Education, 2(2), pp. 37-48. doi: 10.33367/jiee.v2i2.1161.