Yasin Nurfalah. 2022. “Usaha Guru Dalam Mewujudkan Keaktifan Belajar Siswa Dengan Media Daring Mata Pelajaran Akidah Akhlak Di MI Ulumiyah Pare Kediri”. EL Bidayah: Journal of Islamic Elementary Education 4 (1), 86-102. https://doi.org/10.33367/jiee.v4i1.2406.