(1)
Yasin Nurfalah. Usaha Guru Dalam Mewujudkan Keaktifan Belajar Siswa Dengan Media Daring Mata Pelajaran Akidah Akhlak Di MI Ulumiyah Pare Kediri. JIEE 2022, 4, 86-102.