[1]
Catur Ningtiyas, P. 2020. Implementasi Model ESQ Pada Pendidikan Agama Islam di SDN 2 Kepanjen Malang . eL Bidayah: Journal of Islamic Elementary Education. 2, 2 (Sep. 2020), 37-48. DOI:https://doi.org/10.33367/jiee.v2i2.1161.