[1]
Jamaluddin, J. 2019. Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Persfektif Ekonomi Islam. Journal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah. 1, 1 (Mar. 2019), 17-31.