Kompleksitas Pembiayaan Ijarah Multijasa Dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 44 Tahun 2004 Perspektif fiqh muamalah maliyyah

  • Jamaluddin Institut Agama Islam Tribakti Kediri
  • A. Hasyim Nawawie Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
Keywords: Ijrahah Multijasa, DSN-MUI, Ijrahah MultiFiqh Muamalah Maliyyah

Abstract

Sistem ekonomi syariah (keuangan syariah) tumbuh dan berkembang di berbagai negara, baik di kawasan negara yang mayoritas penduduknya muslim maupun muslimnya minoritas. Sistem ekonomi syariah (keuangan syariah) tidak hanya dianggap sebagai bagian dari ajaran islam, tetapi pandangan dan sikap hidup yang halal (transaksi yang dilarang), dalam rangka terbentuknya kesejahteraan umat. Persepsi masyarakat tentang ekonomi syariah (keuangan syariah) sesungguhnya terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu 1) persepsi tentang akad multijasa yang berkaitan dengan bagi hasil bank, 2) sistem fiqh muamalah maliyyah yang berkaitan dengan bagi hasil bank, 3) produk bank syari’ah itu sendiri. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan desain paradigma positivistik. Dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan teknik studi referensi. Untuk itu peneliti mengambil referensi sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) buku (kitab) yang ada korelasinya dengan tulisan ini. Temuan tulisan ini menunjukkan bahwa pertama, persepsi tentang menggunakan produk bank syariah (akad ijrah multujasa), Kedua, sistem menggunakan produk perbankan syariah. Ketiga, produk bank syariah tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat yang menggunakan produk perbankan syariah, akad ijarah multujasa perspektif fiqh muamalah maliyyah.

References

Abd al-Aziz, Umar Muhammad Sayyid, Ahkam al-Muamalat al-Maliyyah Baina al-Ta’abbud wa al-Ma’qulliyyah al-Ma’na, (Dubai: Islamic Affairs & Charitable Activeties Departement, 2010.
Abi Syaibah, Abu Bakar Abdullah ibn Muhammad ibn, al-Kufi al Mushannif fi al-Hadits wa al-Atsar, Riyadh: al-Maktabah al-Rusy, Juz 4, 1409.
al-Da’us, Izzat Abid, al-Qwaid al-Fiqhiyyah, (Damaskus: Dar al-Tirmidzi, Cet. III, 1409 H/1989 M.
al-Nadawi, Ali Ahmad, al-Qawa’idul al-Fiqhiyyah, cet. ke 3, Damaskus: Dar al-Qalam, 1994.
al-Qazuwaini wa Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah, Juz 7, Kairo: Mawqi’ Wazirah al-Auqaf al-Mishriyah, t. th.
al-Syathibi, Abi Ishaq Ibrahim Ibn Musa, al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, Vol. 1, Jus II, Bairut: Dar al-Fikr, 1341 H.
al-Za’tari, Ali Syekh ‘Ala al-Din, Fiqh al-Muamalat Maliyah al-Muqaran: Shiyaghah Jadidah wa Amtsilah Mu’ashirah, Damaskus: Dar al-Ashma’ 2008.
al-Zuhaily, Wahbah, al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh, Damaskus: Dar al-Fikri, Cet I, 1419 H/1999 M.
------------------------, al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh, Juz 4, Libanon: Dar al-Fikr, 2006.
Departemen Agama RI., al-Qur‘an dan Terjemahnya, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur’an, 1984.
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesi (DSN-MUI) Nomor: 24 Tahun 2002 ttg. Save Deposit Box, Jakarta: Majelis Ulama Indonesi, 2002.
Haidar, Ali, Durar al-Hukkam Syarah Majallah al-Ahkam, Jilid 1, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t. th.
Hasan, Khalid Ramadhan, Mu’jam Ushul al-Fiqh al-Rawdhah, tt.
Jistaniyah, Hasan Binti Muhammad Husein, Aqsam al-‘Uqud fi al-Fiqh al-Islam, Kerajaan Arab Saudi, Jam’iyah Umm al-Qur’an, 1998.
Kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (BUS-UUS), Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2015.
Mubarok, Jaih & Hasanudin, Fiqh Muamalah Maliyyah: Akad Ijarah & Ju’alah, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017.
Muhammad, Ali Jum’ah, dkk. Mausu’ah Fatawa al-Muamalah Maliyah Lilmasharif wa al-Muassasat al-Maliyah al-Islamiyah, al-Ijrah, Jilid 4, (Kairo: Dar al-Salam Liltahaba’ah wa- al-Tauzi’ al-Tarjamah, 2008.
Musthafa, Ibrahim, et.all, al-Mu’jam al-Wasith, Juz 1, Kerajaan Saudi Arabiyah: Dar al-Dakwah, t.th.
Ramadhan, Athiyyah Adlan Athiyyah, Mausu’ah al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, Iskandariyyah: Dar al-Aiman, 2007.
Rozalinda, Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
Solihah, Ajeng Mar’atus, Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam, dalam az-Zarqa, vol. 6 Nomor 1 Juni 2014.
Syubair, Muhammad Ustman, al-Madkhal ila Fiqh al-Muamalat al-Maliyyat al-Mal al-Milkiyyah al-Aqd, Ardan: Dari al-Nafa’is, 2009.
Published
2021-03-27
How to Cite
Jamaluddin, & Nawawie, A. H. (2021). Kompleksitas Pembiayaan Ijarah Multijasa Dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 44 Tahun 2004 Perspektif fiqh muamalah maliyyah. Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, 3(1), 26-49. https://doi.org/10.33367/at.v2i3.1452