Moderasi Islam dalam Dimensi Berbangsa, Bernegara Dan Beragama Perspektif Maqashid Asy-Syari’ah

Moderasi Islam dalam Dimensi Berbangsa, Bernegara Dan Beragama Perspektif Maqashid Asy-Syari’ah

  • M. Luthfi Afif Al Azhari Institut Agama Islam Ngawi, Indonesia
Keywords: Moderat, Islam, Maqashid Asy-Syari’ah

Abstract

(Wasaṭiyyah is attached to Islam since he was born and will continue to cling to the Day of Judgment. In its history, after the division in the body of Muslims which gave birth to many schools and schools, the nature of Wasaṭiyyah was attached to the Ahlus Sunnah wa al-jama'ah-leaning group, including the theology of Ash'ariyah and Maturidiyah. Maqashid shari'ah arises due to debate among fiqh experts about shari'ah, which has a certain ‘illat (causa) or not. The debate has led to various kinds of flow including the ulama 'ushul fiqh. Maqhasid al-ahkam is considered as the basis in establishing a law, and can be categorized as the main foundation in law. As information about al-kulliyyat al-khams and their limitations, ḥifzh ad-din (protection of religion), ḥifzh an-nafs (protection of life), ḥifzh al-'aql (intellectual protection), ḥifzh an-nasl (genetic protection), and ḥifzh al-māl (protection of property).

(Wasaṭiyyah melekat pada islam semenjak ia lahir dan akan terus melekat sampai hari kiamat nanti. Dalam sejarahnya, pasca terjadinya perpecahan dalam tubuh umat islam yang melahirkan banyak madzhab dan aliran, sifat Wasaṭiyyah melekat pada golongan yang berhaluan Ahlus Sunnah wa al-jama’ah, termasuk didalamnya aliran teologi Asy’ariyah dan Maturidiyah. Maqashid syari’ah muncul akibat perdebatan di antara pakar fiqh mengenai syari’ah, yang memiliki ‘illat (kausa) tertentu ataukah tidak. Perdebatan tersebut menimbulkan berbagai macam aliran tak terkecuali di kalangan ulama’ ushul fiqh. Maqhasid al-ahkam dianggap sebagai dasar dalam penetapan suatu hukum, dan dapat dikategorikan sebagai landasan utama dalam hukum. Sebagaimana keterangan mengenai al-kulliyyat al-khams beserta batasannya, ifzh ad-din (perlindungan agama), ifzh an-nafs (perlindungan jiwa), ifzh al-'aql (perlindungan intelektual), ifzh an-nasl (perlindungan genetik), dan ifzh al-māl (perlindungan harta).

References

Muhajir,Afifuddin. Fiqh Tata Negara, (Yogyakarta: Diva press, 2017),

Tim Forza Pesantren, Ijtihad Politik Islam Nusantara, (Kediri: Lirboyo press, 2015),

Asy-Syathibi, Abi Ishaq, al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syari’ah, (Kairo: Dar al-Hadits, 2006),

Muthi’I, Takmilah al-Majmu’,(Maktabah Syamilah),

az-Zuhaili, Wahbah, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Damaskus: Dar el-fikr, 2006),

Manzur,Ibnu, Lisan al-‘Arab, (Maktabah Syamilah),

ash-Shabuni, Ali. Rawaa’I al-Bayan, (Maktabah Syamilah),

Tim DIFA ’07, Manhaj Solusi Umat, (Kediri: Lirboyo press, 2007),

al-Asqalani, Hajar. Fath al-Bari; Syarh Shahih Bukhari, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009),

Glasse,Cyril. Ensiklopedi Islam (Ringkas), (Jakarta: Rajawali press, 2002),

al-Bajury, Ibrahim. al-Bajury, ‘ala Syarh Ibn Qasim al-Ghazzy, (Lebanon:Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005),

Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahally, Syarh al-mahally, (Lebanon: Dar el-Fikr, 2006),

Thahir Ibn ‘Asyur, Maqashid al-Islamiyah as-Syari’ah, (Jordania: Dar an-Nafais, 2001),

Abdul Wahbab Khallaf, ‘Ilm Ushulal-Fiqh, (Haramain, 2004),

Ibrahim al-Bajury, al-Bajury, ‘ala Syarh Ibn Qasim al-Ghazzy, as-Sunan al-Kubra, (Maktabah Syamilah, Vol VI),

Abu Yahya Zakariyah al-Anshari, Asnaa al Mathalib, (Lebanon: Dar el-Fikr, 2001),

As-Sarkhasy, al-Mabsuth li as-Sarkhasy, (Maktabah Syamilah, Vol XI),

Published
2020-04-30
How to Cite
Al Azhari, M. L. A. (2020). Moderasi Islam dalam Dimensi Berbangsa, Bernegara Dan Beragama Perspektif Maqashid Asy-Syari’ah: Moderasi Islam dalam Dimensi Berbangsa, Bernegara Dan Beragama Perspektif Maqashid Asy-Syari’ah. Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman, 10(1), 31-48. https://doi.org/10.33367/ji.v10i1.1089