Karomi, A. (2018) Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1), pp. 78-95. doi: 10.33367/legitima.v1i1.645.