KAROMI, A. Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, v. 1, n. 1, p. 78-95, 27 Dec. 2018.